REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO INTOCLOUD.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego https://intocloud.pl (zwanego dalej "Serwisem Internetowym" lub "Serwisem").
 2. Serwis ma charakter informacyjny oraz usługowy i umożliwia Przedsiębiorcom przeglądanie informacji o Usługach świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, w tym w szczególności informacji o płatnych Pakietach Usług. Za pomocą Usług świadczonych w Serwisie Przedsiębiorca może korzystać zdalnie z programów służących mu do prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Serwis Internetowy prowadzi API STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Henryka Siemiradzkiego 19/1, 31-137 Kraków, zarejestrowana przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000603149, NIP 6762501933, REGON 36376523000000, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł.
 4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  1. korespondencyjnie na adres: ul. Henryka Siemiradzkiego 19/1, 31-137 Kraków,
  2. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: biuro@intocloud.pl,
  3. telefonicznie pod numerem: +48 12 333 73 90,
  4. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.intocloud.pl, w sposób umożliwiający Przedsiębiorcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Przedsiębiorca.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 10. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.
 11. Dane oraz inne treści dostępne w ramach Usług świadczonych w Serwisie Internetowym mogą stanowić bazy danych w rozumieniu ustawy z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402) i podlegać ochronie przewidzianej w tej ustawie oraz innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 12. Serwis Internetowy jest adresowany do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego z wyłączeniem osób fizycznych, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 13. Usługodawca wyznaczył pojedynczy punkt kontaktowy służący do kontaktu z Użytkownikami, z organami państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisją Unii Europejskiej i Radą Usług Cyfrowych, o której mowa w Rozporządzeniu DSA. Komunikacja w punkcie odbywa się pod adresem e-mail wskazanym w ppkt. 4 powyżej, w języku polskim i angielskim.
II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Awaria – stan, w którym Przedsiębiorca nie ma możliwości dostępu do wykupionych Usług lub Pakietów, spowodowany usterką pulpitu zdalnego;

Chmura prywatna – Usługa obliczeniowa oferowana za pośrednictwem Internetu, polegająca na dostarczeniu Przedsiębiorcom oprogramowania oraz przestrzeni na części serwera, całym serwerze lub wielu serwerach Usługodawcy, w celu magazynowania danych wprowadzanych przez Przedsiębiorcę oraz pozwalająca na stały dostęp do przypisanych Przedsiębiorcy zasobów;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konto – przydzielona danemu Przedsiębiorcy część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Pakiet – zestaw odpłatnych Usług, polegających w szczególności na udostępnieniu Przedsiębiorcy infrastruktury serwerowej, sieciowej, łącza internetowego, a także zestawu funkcjonalności, narzędzi i programów umożliwiających Przedsiębiorcy w szczególności zamieszczenie treści i danych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w Chmurze prywatnej oraz pracę na tych treściach. Szczegółowe warunki korzystania z Pakietów oraz ich rodzaje są określone w Regulaminie oraz na stronie Serwisu w opisie każdego z Pakietów, bądź w umowach zawieranych poza Serwisem;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem osób fizycznych, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Regulamin – niniejszy dokument;

Rozporządzenie DSA – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych);

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.intocloud.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Przedsiębiorcy mogą przeglądać treści dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę, korzystać z tych Usług oraz dokonywać Zamówienia odpłatnych Usług lub Pakietów;

Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcą, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Przedsiębiorców drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Usługodawca – API STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Henryka Siemiradzkiego 19/1, 31-137 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000603149, NIP: 6762501933, REGON: 363765230, kapitał zakładowy 5 000,00 zł;

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług w ramach Pakietu wykupionego przez Przedsiębiorcę, upoważniona w szczególności do wprowadzania, usuwania i pracy na danych w Chmurze prywatnej;

Zamówienie - oświadczenie woli Przedsiębiorcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie wybranych przez Przedsiębiorcę Usług: odpłatnej Usługi lub odpłatnego Pakietu, wskazanych w Serwisie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Przedsiębiorcom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwości składania Zamówień, przeglądania treści prezentowanych w Serwisie, jak również korzystania z pozostałych Usług.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Przedsiębiorców z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
IV. USŁUGI
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Przedsiębiorców odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym informacji o działalności Usługodawcy, Usługach świadczonych przez Usługodawcę oraz dostępnych Pakietach;
  2. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie;
  3. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Przedsiębiorcom kontakt z Usługodawcą;
  4. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Przedsiębiorcom wysłanie do Usługodawcy prośby o przedstawienie oferty na wybraną przez Przedsiębiorcę Usługę lub Pakiet;
  5. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Przedsiębiorcom posiadającym Konto zadawanie pytań związanych z zamówioną Usługą lub Pakietem;
  6. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Przedsiębiorcom uzyskanie dostępu do Wersji demonstracyjnej Pakietu;
  7. świadczenie Usługi pomocy technicznej w przypadku Awarii;
  8. świadczenie Usługi zdalnej pomocy technicznej, związanej z wystąpieniem problemów technicznych związanych z zamówioną Usługą, za pomocą zewnętrznego oprogramowania;
  9. świadczenie Usługi Newsletter;
  10. świadczenie płatnych Usług w ramach Pakietów;
  11. płatna Usługa instalacji pulpitu zdalnego umożliwiającego Przedsiębiorcom korzystanie z Usług zamówionych w ramach Pakietu;
  12. płatna Usługa integracji kasy fiskalnej Przedsiębiorcy z jego komputerem.
 3. Usługodawca może oferować również inną indywidualną Usługę lub określone indywidualnie z Przedsiębiorcą zasady świadczenia Usługi.
 4. Świadczenie Usług wskazanych w ppkt. 2 lit. i-k jest odpłatne, w wysokości wskazanej w opisie każdej z Usług, Pakietu, bądź ustalonej indywidualnie z Usługodawcą.
 5. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje nieodpłatnie ogólne informacje, w tym o prowadzonej przez siebie działalności, świadczonych Usługach oraz dostępnych Pakietach. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji nieodpłatnie udostępnionych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Przedsiębiorcę strony internetowej Serwisu.
 6. Usługodawca zapewnia Przedsiębiorcom możliwość zarejestrowania Konta w Serwisie. Zasady świadczenia Usługi założenia i prowadzenia Konta w Serwisie zostały wskazane w pkt. V Regulaminu.
 7. Przedsiębiorca ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Przedsiębiorcę za pośrednictwem formularza.
 8. Przedsiębiorca ma możliwość wysłania do Usługodawcy prośby o przedstawienie oferty na wybraną przez Przedsiębiorcę Usługę lub Pakiet za pomocą formularza dostępnego w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza, o którym mowa w poprzednim zdaniu jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Przedsiębiorcę za pośrednictwem formularza.
 9. Usługodawca, w ramach Usług lub Pakietów w miarę możliwości oferuje Przedsiębiorcom posiadającym Konto udzielenie odpowiedzi na pytania związane z zamówioną Usługą lub Pakietem lub wyjaśnień dotyczących zamówionych Usług lub Pakietów. Przedsiębiorca chcący uzyskać wyjaśnienia dotyczące zamówionej Usługi lub Pakietu może skontaktować się za pomocą specjalnie przewidzianego w tym celu formularza. Formularz jest dostępny po zalogowaniu się do Konta. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza służącego uzyskaniu przez Przedsiębiorcę wyjaśnień dotyczących zamówionej przez niego Usługi lub Pakietu jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Przedsiębiorcę.
 10. Usługodawca, w ramach Usług lub Pakietów oferuje pomoc techniczną w przypadku wystąpienia Awarii, która nieprzerwanie trwa dłużej niż 30 minut. W celu zgłoszenia Awarii należy skontaktować się z Usługodawcą pod przeznaczonym wyłącznie do tego celu numerem alarmowym dostępnym całodobowo: +48 12 333 73 99. Działania naprawcze w wyniku zgłoszenia Awarii będą podejmowane bezzwłocznie, najpóźniej w następnym Dniu roboczym po przyjęciu zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia na wskazany powyżej numer alarmowy innych problemów technicznych niż Awaria, Usługodawca będzie pobierał opłatę w wysokości 100 zł netto za każde rozpoczęte 15 minut świadczenia pomocy przez Usługodawcę. Kwota wynikająca ze świadczenia pomocy w przypadku wystąpienia problemów technicznych innych niż Awaria będzie doliczona do najbliższej faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę na rzecz Przedsiębiorcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na świadczeniu pomocy technicznej w przypadku wystąpienia Awarii jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia świadczenia pomocy przez Usługodawcę.
 11. Usługodawca, w ramach Usług lub Pakietów oferuje wsparcie techniczne Przedsiębiorcom w ramach pomocy zdalnej, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z zamówioną Usługą lub Pakietem, nie będących Awarią. Szczegółowe informacje dotyczące problemów technicznych, które podlegają zgłoszeniu, o którym mowa w niniejszym ppkt. znajdują się na stronie internetowej Serwisu. Wsparcie techniczne jest świadczone za pośrednictwem zewnętrznego oprogramowania pozwalającego Usługodawcy na zdalne połączenie się z urządzeniem Przedsiębiorcy, poprzez które Przedsiębiorca korzysta z Usługi lub Pakietu (dalej zwane: „Urządzeniem”). Przedsiębiorca chcący otrzymać wsparcie techniczne pobiera zewnętrzne oprogramowanie wskazane na stronie Serwisu na swoje Urządzenie, oraz kontaktuje się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pomoc@intocloud.pl i postępuje dalej zgodnie ze wskazówkami, które przekaże mu Usługodawca. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na świadczeniu wsparcia technicznego związanego z funkcjonowaniem zamówionej Usługi lub Pakietu jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia połączenia zdalnego Usługodawcy z Urządzeniem Przedsiębiorcy.
 12. Zasady i warunki korzystania z zewnętrznego oprogramowania służącego do zdalnej pomocy technicznej, o którym mowa w ppkt. 11 powyżej określa producent tego oprogramowania.
 13. Zapisy określone w ppkt. 9 - 11 powyżej w żaden sposób nie ograniczają uprawnień wynikających z pkt. X niniejszego Regulaminu.
 14. Przedsiębiorca i Użytkownik mają możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Przedsiębiorcę lub Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Przedsiębiorca lub Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Przedsiębiorcy lub Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 15. 15. Usługodawca może również czasowo oferować Przedsiębiorcom nieodpłatny dostęp do wybranych Usług z odpłatnych Pakietów, w szczególności w celu zademonstrowania oraz przetestowania funkcjonalności poszczególnych Pakietów (dalej jako „Wersja demonstracyjna”).
 16. Użytkownik, aby uzyskać dostęp do Wersji demonstracyjnej powinien wypełnić formularz, o którym mowa w ppkt. 2f powyżej, dostępny na stronie Serwisu oraz zaakceptować Regulamin.
 17. Użytkownik może jeden raz skorzystać z Wersji demonstracyjnej wybranego Pakietu.
 18. Wersja demonstracyjna ma na celu pokazowe zademonstrowanie przykładowych opcji i Usług z Pakietu oraz nie posiada wszystkich funkcjonalności danego Pakietu.
 19. Wersja demonstracyjna nie posiada wśród swoich funkcji:
  • możliwości instalacji zintegrowanej poczty elektronicznej,
  • integratorów,
  • zewnętrznych rozszerzeń partnerskich,
  które mogą być dostępne w odpłatnych Pakietach.
 20. Usługodawca na stronach Serwisu internetowego może informować o innych ograniczeniach w korzystaniu z Wersji demonstracyjnej.
 21. Instalacja Wersji demonstracyjnej odbywa się na zasadach wskazanych w pkt. VII Regulaminu.
 22. Użytkownik otrzymuje dostęp do Wersji demonstracyjnej na 7 dni.
 23. Zasady i warunki świadczenia Usług w ramach Pakietów oraz korzystania z Usług w ramach Pakietów są określone w pkt. VI niniejszego Regulaminu.
 24. Zasady i warunki świadczenia Usługi instalacji pulpitu zdalnego umożliwiającego Przedsiębiorcom korzystanie Usług zamówionych w ramach Pakietu oraz Usługi integracji kasy fiskalnej Przedsiębiorcy z jego komputerem są określone w pkt. VII niniejszego Regulaminu.
 25. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
V. KONTO
 1. Usługa prowadzenia Konta Przedsiębiorcy w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 2. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Przedsiębiorca oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Przedsiębiorca dokonujący rejestracji obowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym danych podanych jako obowiązkowe, w tym w szczególności swojego adresu e-mail.
 4. Przedsiębiorca jest zobowiązany do wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
 5. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy.
 6. Przedsiębiorca nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Przedsiębiorcy nie wolno korzystać z Kont innych Przedsiębiorców oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 7. Za pomocą funkcjonalności dostępnych w Koncie Przedsiębiorca może w szczególności kontaktować się z Usługodawcą w sprawie otrzymania pomocy technicznej lub odpowiedzi na pytania związane z zamówioną Usługą lub Pakietem za pomocą formularza, o którym mowa w pkt. IV ppkt. 9 Regulaminu oraz może przeglądać wszystkie zgłoszenia, które wysłał za pomocą tego formularza.
 8. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Przedsiębiorcy w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Przedsiębiorcę zarejestrowanego żądania usunięcia Konta.
VI. PAKIETY
 1. Usługodawca umożliwia Przedsiębiorcom złożenie Zamówienia na Pakiety prezentowane w Serwisie i w zakresie zgodnym z informacjami wskazanymi na jego stronach. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania, Usługach wchodzących w skład Pakietu oraz koszcie danego Pakietu zostaną każdorazowo wskazane Przedsiębiorcy w opisie każdego z nich bądź zostaną ustalone indywidualnie z Przedsiębiorcą.
 2. W granicach określonych na stronie Serwisu bądź ustalonych indywidualnie z Usługodawcą Przedsiębiorca ma możliwość dostosowania Pakietu, w szczególności zakresu i rodzaju Usług wchodzących w skład Pakietu. W celu indywidualnego dostosowania Pakietu Przedsiębiorca jest zobowiązany skontaktować się z Usługodawcą w sposób wskazany w pkt. I Regulaminu bądź wskazać parametry, o których mowa w poprzednim zdaniu w trakcie składania Zamówienia. Zmiana Pakietu w trakcie świadczenia Usług jest możliwa wyłącznie w drodze indywidualnych ustaleń Przedsiębiorcy z Usługodawcą.
 3. W celu rozpoczęcia świadczenia Usług w ramach Pakietu, konieczna jest instalacja pulpitu zdalnego na Urządzeniu Przedsiębiorcy, zgodnie z pkt. VII ppkt 1-6 Regulaminu. Usługa instalacji pulpitu zdalnego na Urządzeniu Przedsiębiorcy nie wchodzi w skład Pakietów.
 4. Przedsiębiorca, który dokonał Zamówienia Pakietu otrzymuje dostęp do wskazanych w opisie danego Pakietu zasobów serwerowni, a także w zależności od rodzaju Pakietu dostęp w ramach Chmury prywatnej do zestawu funkcjonalności i narzędzi umożliwiających Przedsiębiorcy w szczególności zamieszczenie treści i danych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w Chmurze prywatnej oraz pracę na tych treściach, sporządzanie kopii zapasowych tych danych czy możliwość instalacji w Chmurze prywatnej własnego oprogramowania.
 5. W ramach Pakietów Usługodawca codziennie tworzy jedną kopię zapasową danych, które Przedsiębiorca przechowuje w Chmurze prywatnej. Kopia zapasowa przechowywana jest z ostatnich pięciu dni w ramach Chmury prywatnej, na serwerze kopii zapasowych. Przedsiębiorca może zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o zastąpienie danych przechowywanych przez Przedsiębiorcę w Chmurze prywatnej danymi dostępnymi w ramach jednej z kopii zapasowych. Usługodawca zastępuje dane zawarte w Chmurze prywatnej wybraną przez Przedsiębiorcę kopią zapasową w terminie 2 Dni roboczych.
 6. Funkcjonalności i narzędzia udostępniane Przedsiębiorcy w ramach Pakietu służą przede wszystkim do obsługi sprzedaży, księgowości, finansów przedsiębiorstwa, kadr i płac, zarządzania relacji z klientami i kontrahentami.
 7. Przedsiębiorca może korzystać z funkcjonalności i narzędzi, o których mowa w ppkt. 6 powyżej, po wykupieniu licencji (dalej zwanej: „Licencją”) na korzystanie z oprogramowania oferującego te funkcjonalności i narzędzia, prezentowanego na stronie Serwisu. W zależności od Pakietu oraz rodzaju oprogramowania koszt Licencji jest uwzględniony w cenie za Pakiet, bądź Przedsiębiorca samodzielnie kupuje Licencję poza Serwisem Internetowym.
 8. W przypadku, gdy zakup Licencji nie odbywa się w Serwisie Internetowym, Użytkownik, po otrzymaniu od sprzedawcy Licencji klucza umożliwiającego dostęp do oprogramowania objętego Licencją, wpisuje ten klucz w dedykowane do tego miejsce w Serwisie Internetowym. Usługodawca zapewnia pomoc we właściwym wprowadzeniu klucza do oprogramowania do którego Przedsiębiorca ma dostęp w ramach Pakietu.
 9. W przypadku gdy Przedsiębiorca przed zakupem Pakietu posiada już Licencję, w ramach której stworzył swoją bazę danych, po instalacji pulpitu zdalnego zamieszcza plik z tą bazą w swoim pulpicie zdalnym. Usługodawca implementuje tę bazę do oprogramowania, z którego Przedsiębiorca będzie korzystał w ramach Pakietu.
 10. Zasady i warunki korzystania z Licencji są określone przez producenta oprogramowania objętego Licencją.
 11. Informacje o możliwości złożenia Zamówienia stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 12. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 13. Złożenie Zamówienia na Pakiety dostępne w Serwisie Internetowym odbywa się przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy bądź za pośrednictwem formularza umożliwiającego Przedsiębiorcom wysłanie do Usługodawcy prośby o przedstawienie oferty i następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu Internetowego. W tym celu Przedsiębiorca powinien:
  1. podać w treści wiadomości elektronicznej lub w treści wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza, o którym mowa w poprzednim zdaniu, kierowanej do Usługodawcy nazwę Pakietu spośród Pakietów znajdujących się na stronie internetowej Serwisu oraz parametry wskazać parametry, o których mowa w ppkt. 2 powyżej,
  2. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, firmę, NIP, adres korespondencyjny oraz adres e-mail.
 14. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia i jego warunków, o którym mowa w ppkt. 13 powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez wiadomość elektroniczną. Z chwilą akceptacji warunków Zamówienia zostaje zawarta Umowa.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, bez podania przyczyny.
 16. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach poszczególnych Usług i Pakietów. Ceny podawane są w złotych polskich i są cenami netto.
 17. W przypadku niektórych Pakietów, ich cena może się wahać w stosunku miesięcznym z uwagi na zależność cen wybranych Usług od kursu euro. Informacja o tym, że cena Pakietu jest zależna od kursu euro znajduje się w opisie Pakietu bądź jest podawana przez Usługodawcę w przypadku indywidualnych ustaleń zakresu Pakietu.
 18. W przypadku Pakietów obejmujących Usługi, których cena zależy od wartości euro, kurs euro będzie ustalony w oparciu średni kurs euro ustalony przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury za Pakiet.
 19. Płatność za Zamówienie odbywa się za pośrednictwem przelewu bakowego bezpośrednio na wskazany w trakcie składania Zamówienia numer rachunku bankowego Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy). Świadczenie Usług rozpocznie się w terminie do 3 Dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę środków na konto bankowe.
 20. Umowa o świadczenie Usług w ramach Pakietów jest zawierana na czas oznaczony wskazany w opisie Pakietu i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu wskazanego w opisie Pakietu, z zastrzeżeniem dalszych podpunktów.
 21. Umowa o świadczenie Usług w ramach Pakietu ulega automatycznemu przedłużeniu, a opłata za Pakiet jest uiszczana przez Przedsiębiorcę raz w każdym miesiącu rozliczeniowym, zgodnie z informacjami prezentowanymi w opisie Pakietu bądź zgodnie z indywidualnymi ustaleniami Usługodawcy oraz Przedsiębiorcy, na podstawie faktury wystawianej w ostatnim Dniu roboczym każdego miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy objęty tą fakturą.
 22. Przez upływ miesięcznego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ppkt. 21 powyżej rozumie się upływ dnia poprzedzającego dzień, który datą odpowiada pierwszemu dniowi okresu rozliczeniowego, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – upływ ostatniego dnia takiego miesiąca.
 23. Opłata za każdy okres rozliczeniowy jest wymagalna w pierwszym dniu każdego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że pierwszy dzień okresu rozliczeniowego przypada zawsze na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego. Jeżeli początek pierwszego okresu rozliczeniowego wypada w inny dzień niż pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego, opłata za Pakiet jest pobierana w takiej samej wysokości, jak w przypadku, gdy początek pierwszego okresu rozliczeniowego wypada na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego.
 24. Usługodawca i Przedsiębiorca mogą ustalić inną długość okresów rozliczeniowych. W takim przypadku zasady dotyczące obliczenia upływu okresu rozliczeniowego oraz terminu wystawiania i wymagalności faktur stosuje się odpowiednio do miesięcznego okresu rozliczeniowego uregulowanego w ppkt. 21 – 23 powyżej.
 25. Przedsiębiorca może dokonać wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług w ramach Pakietu w każdym czasie ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenia Umowy Przedsiębiorca dokonuje za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w pkt. I Regulaminu.
 26. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług w ramach Pakietu, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług w ramach Pakietu zamówionego przez danego Przedsiębiorcę, ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  1. w przypadku powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Przedsiębiorca narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów,
  2. gdy działania lub zaniechania Przedsiębiorcy wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy,
  3. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Przedsiębiorcy lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności działań Przedsiębiorcy z Regulaminem, prawem i zasadami współżycia społecznego,
  4. w przypadku zalegania Przedsiębiorcy z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy.
 27. W przypadku rozwiązania Umowy odpłatnej w trybie natychmiastowym, o którym mowa w ppkt. 26 powyżej, uiszczona przez Przedsiębiorcę płatność ulega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu takiej Usługi, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.
VII. INSTALACJA PULPITU ZDALNEGO, INTEGRACJA KASY FISKALNEJ Z KOMPUTEREM PRZEDSIĘBIORCY I POZOSTAŁE USŁUGI
 1. W celu skorzystania z Pakietów należy zainstalować pulpit zdalny (dalej zwany: „Pulpitem zdalnym”) w Urządzeniu Przedsiębiorcy. Pulpit zdalny jest wirtualnym pulpitem, za pomocą którego Przedsiębiorca ma możliwość zalogowania się do Chmury prywatnej i korzystania Usług zakupionych w ramach Pakietu.
 2. Usługa instalacji Pulpitu zdalnego jest płatna jednorazowo w wysokości wskazanej w Serwisie Internetowym.
 3. Płatność za Usługę instalacji Pulpitu zdalnego odbywa się wraz z płatnością za pierwszy okres rozliczeniowy Pakietu, na zasadach określonych w pkt. VI Regulaminu.
 4. Usługa instalacji Pulpitu zdalnego jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego oprogramowania pozwalającego Usługodawcy na zdalne połączenie się z urządzeniem Przedsiębiorcy. W tym celu Przedsiębiorca pobiera zewnętrzne oprogramowanie wskazane na stronie Serwisu na swoje Urządzenie, oraz kontaktuje się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie odpowiednio na adres e-mail bądź numer telefonu Usługodawcy wskazany w pkt. I Regulaminu i postępuje dalej zgodnie ze wskazówkami, które przekaże mu Usługodawca.
 5. Zasady i warunki korzystania z zewnętrznego oprogramowania służącego do instalacji Pulpitu zdalnego, o którym mowa w ppkt. 4 powyżej określa producent tego oprogramowania.
 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na instalacji Pulpitu zdalnego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zainstalowania Pulpitu zdalnego w Urządzeniu Przedsiębiorcy.
 7. W przypadku zmiany urządzenia, reinstalacji lub zmiany systemu, na którym działa urządzenie posiadające zainstalowany pulpit zdalny, konieczne jest ponowne, odpłatne zainstalowanie pulpitu zdalnego. Ponowna instalacja pulpitu zdalnego odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie.
 8. Usługodawca świadczy Usługę konfiguracji komputera Przedsiębiorcy z jego drukarką fiskalną (dalej zwaną: „Konfiguracją”).
 9. Konfiguracja polega na zintegrowaniu komputera Przedsiębiorcy z drukarką fiskalną Przedsiębiorcy w taki sposób, aby Przedsiębiorca mógł drukować na drukarce fiskalnej paragony fiskalne wystawione w programach dostępnych w ramach Pakietów.
 10. Złożenie Zamówienia i płatność za Usługę Konfiguracji odbywa się na zasadach określonych w pkt. VI Regulaminu, z zastrzeżeniem, że płatność za Usługę Konfiguracji jednego komputera jest jednorazowa w wysokości wskazanej w Serwisie Internetowym.
 11. Usługa Konfiguracji jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego oprogramowania pozwalającego Usługodawcy na zdalne połączenie się z komputerem i drukarką fiskalną Przedsiębiorcy. W tym celu Przedsiębiorca pobiera zewnętrzne oprogramowanie wskazane na stronie Serwisu na swój komputer, który ma zostać poddany Konfiguracji, oraz kontaktuje się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie odpowiednio na adres e-mail bądź numer telefonu Usługodawcy wskazany w pkt. I Regulaminu i postępuje dalej zgodnie ze wskazówkami, które przekaże mu Usługodawca.
 12. Zasady i warunki korzystania z zewnętrznego oprogramowania służącego do Konfiguracji, o którym mowa w ppkt. 11 powyżej określa producent tego oprogramowania.
 13. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na Konfiguracji jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zintegrowania komputera Przedsiębiorcy z jego drukarką fiskalną.
 14. Usługodawca przewiduje możliwość Zamówienia indywidualnej Usługi lub Pakietu bądź indywidualnego ustalenia zakresu i ceny Usług lub Pakietu. Warunki, o których mowa w zdaniu poprzednim, ustalane są między stronami indywidualnie – w drodze korespondencji mailowej lub telefonicznej przez adres e-mail lub numer telefonu Usługodawcy wskazany w pkt. I Regulaminu. W celu uzyskania informacji o możliwości złożenia Zamówienia na warunkach, o których mowa w niniejszym ppkt., Przedsiębiorca kontaktuje się z Usługodawcą poprzez formularz, o którym mowa w pkt. IV ppkt. 8 Regulaminu.
 15. Do składania Zamówienia na Usługi i Pakiety w ramach Zamówienia indywidualnego, o którym mowa w ppkt. 14 powyżej, o ile nie zastrzeżono lub nie uzgodniono wyraźnie inaczej, stosuje się pozostałe warunki i zasady świadczenia Usług wskazane w niniejszym Regulaminie.
VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW
 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do:
  1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnej osób trzecich;
  2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym, w sposób nie wprowadzający w błąd;
  3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
  4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  5. przeszkolenia Użytkowników, którym udostępnił możliwość korzystania z Usług w ramach Pakietu, z zakresu korzystania z Licencji na oprogramowanie dostępne w Pakiecie;
  6. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Przedsiębiorca nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Przedsiębiorców czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 3. Zakazane jest dodawanie lub prezentowanie przez Przedsiębiorcy w ramach Serwisu, informacji które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Przedsiębiorców nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 4. Zastrzeżenie, o którym mowa w ppkt. 3 powyżej, ma zastosowanie również do innych treści czy materiałów przekazywanych przez Przedsiębiorcę Usługodawcy w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności informacji i materiałów przekazywanych Usługodawcy w celu skorzystania z nich dla realizacji Zamówionego przez Przedsiębiorcę Pakietu lub innej Usługi.
 5. Zabronione są jakiekolwiek działania Przedsiębiorcy związane z:
  1. wyodrębnieniem części składowych Serwisu, a także jakimkolwiek ich modyfikowaniem, dekompilacją i dezasemblacją oraz ich użytkowaniem w oderwaniu od Serwisu,
  2. deszyfrowaniem, odtwarzaniem lub dokonywaniem prób rekonstrukcji kodu źródłowego Serwisu,
  3. uzyskiwaniem informacji, w sposób inny niż od Usługodawcy, o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Usług Serwisu,
  4. korzystaniem z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, w tym wskutek podjęcia działań zakazanych Regulaminem lub obowiązującym prawem.
IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia takiego Przedsiębiorcy ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności takiego Przedsiębiorcy.
 3. Przedsiębiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej oraz za rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób realizujących usługi w jego imieniu czy na jego rachunek, w szczególności za działania Użytkowników, którym udostępnił możliwość korzystania z Usług w ramach Pakietu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku przeszkolenia Użytkowników w zakresie korzystania z Licencji na oprogramowanie dostępne w ramach Pakietu.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Przedsiębiorców zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do połowy kwoty wynikającej z ostatniego Zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcy.
 6. Usługodawca nie ponosi względem Przedsiębiorcy odpowiedzialności w szczególności za:
  1. przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia jakichkolwiek awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
  2. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowane działaniem siły wyższej lub nieprawidłowym działaniem sieci Internet, a także funkcjonowaniem oprogramowania, z którego korzysta Przedsiębiorca, w szczególności w zakresie występowania błędów wewnątrz tego oprogramowania,
  3. niedostępność Serwisu lub Usług z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy,
  4. szkody poniesione przez Przedsiębiorcy, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych lub jakichkolwiek treści,
  5. skutki wejścia w posiadanie uprawnień umożliwiających korzystanie z Usług lub Serwisu przez osobę trzecią,
  6. treść informacji oraz jakichkolwiek treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności treści informacji o Usługach, cenach, a także za aktualność oraz formę prezentacji tych danych.
 7. Usługodawca nie jest i nie będzie odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy z tytułu działania siły wyższej, przez którą Przedsiębiorca i Usługodawca rozumieją niezawinione przez Usługodawcę, nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne czyniące niemożliwym wykonanie zobowiązań Usługodawcy wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć, ani im zapobiec środkami zwykłymi, nawet przy dołożeniu należytej staranności, w tym w szczególności takich jak wojna, epidemia, stan nadzwyczajny, atak hackerski, zamieszki, strajki generalne, ataki zbrojne, przerwy w dostawie energii, anomalie pogodowe nietypowe dla danej pory roku, decyzje organów państwowych i samorządowych.
X. REKLAMACJE
 1. Przedsiębiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres API STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Henryka Siemiradzkiego 19/1, 31-137 Kraków lub na adres poczty elektronicznej: biuro@intocloud.pl , telefonicznie pod numerem: +48 12 333 73 90 lub za pośrednictwem formularza umożliwiającego Przedsiębiorcom zgłoszenie prośby o wsparcie techniczne.
 3. W reklamacji Przedsiębiorca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Przedsiębiorcy, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Przedsiębiorcy do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Przedsiębiorcy.
XI. POUFNOŚĆ
 1. Usługodawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy przed innymi osobami wszelkie informacje o Przedsiębiorcy, jego działalności oraz wszelkie inne informacje, które Przedsiębiorca zamieszcza w Chmurze prywatnej w związku z korzystaniem z Pakietów i innych Usług Serwisu. Z obowiązku tego zwalnia Usługodawcę jedynie:
  1. żądanie uprawnionych do tego organów administracji lub sądów,
  2. zgoda Przedsiębiorcy wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności – z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej,
  3. opublikowanie informacji w mediach przez Przedsiębiorcę.
 2. Usługodawca zobowiązuje się nie używać do celów innych niż realizacja Umowy, w tym na potrzeby jakichkolwiek osób trzecich, wskazanych w ust. 1 powyżej informacji, w szczególności informacji dostępnych w ramach świadczonych Usług, w tym w ramach Pakietów.
 3. Strony ustalają, że wskazane w ust. 1 powyżej informacje zostaną przekazane przez Usługodawcę tylko takim osobom, które z uwagi na zakres swych obowiązków zaangażowane będą w realizację Umowy i które zostaną wyraźnie poinformowane o charakterze tych informacji oraz zobowiązane do zachowania poufności w zakresie nie mniejszym niż określonym w niniejszym punkcie.
 4. Postanowienia niniejszego punktu wiążą Usługodawcę w obowiązywania Umowy oraz bezterminowo po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
 5. Z chwilą zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Przedsiębiorcy a ponadto na każde pisemne żądanie Przedsiębiorcy, Usługodawca zobowiązuje się zwrócić lub usunąć wszystkie informacje wskazane w ppkt. 1 powyżej.
 6. Przez informacje poufne (dalej zwane: „Informacjami Poufnymi”) należy rozumieć wszelkie informacje niezależnie od formy ich przekazania oraz źródła ujawnione lub przekazane przez Usługodawcę w związku z współpracą między stronami, w szczególności informacje o cenach, cechach czy zasadach działania i świadczenia Usług, w tym Pakietów oraz wszelkie inne informacje w jakich posiadanie może wejść Przedsiębiorca związane z przedmiotem działalności Usługodawcy.
 7. Przedsiębiorca zobowiązuje się:
  1. wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie dla celów określonych przez Usługodawcę i tylko w niezbędnym zakresie;
  2. zachować Informacje Poufne w tajemnicy, tj. powstrzymać się od ich ujawniania, rozpowszechniania lub udostępniania osobom trzecim;
  3. powstrzymywać od utrwalania Informacji Poufnych i powielania zawierających je nośników;
  4. utrzymywania Informacji Poufnych w najściślejszej tajemnicy;
  5. nie ujawniania żadnych Informacji Poufnych (ani ustnie ani pisemnie) ani w części ani w całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy;
  6. chronienia Informacji Poufnych z możliwie najwyższą starannością i zabezpieczenia ich przed utratą, kradzieżą, uszkodzeniem, zepsuciem i dostępem osób trzecich nieupoważnionych do ich posiadania;
  7. niezwłocznego informowania Usługodawcy, jeżeli:
   1. zostanie powzięta wiadomość lub zajdzie podejrzenie, że nastąpiło naruszenie któregokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszego Regulaminu, lub
   2. wymagane jest ujawnienie Informacji Poufnych, w którym to przypadku Przedsiębiorca powiadomi Usługodawcę o takim wymogu zanim dopuści się ujawnienia Informacji Poufnych;
  8. nie wykorzystywania Informacji Poufnych na szkodę Usługodawcy.
 8. Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych dotyczy Przedsiębiorcy oraz wszystkich pracowników, współpracowników i doradców Przedsiębiorcy, którzy będą mieli dostęp do Informacji Poufnych. Ujawnienie informacji osobom wymienionym w niniejszym ustępie wymaga poinformowania tych osób o poufnym charakterze przekazywanych informacji i zobowiązania ich do zachowania poufności.
 9. Przedsiębiorca potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Informacje Poufne przekazane przez Usługodawcę są i pozostaną wyłączną własnością Usługodawcy.
 10. Żadne postanowienie lub ujawnienie Informacji Poufnych przez Usługodawcę nie będzie uznane za uprawnienie Przedsiębiorcy do wykorzystania lub ujawnienia takich Informacji Poufnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie to wyraźnie przyznane przez Usługodawcę w formie pisemnej.
 11. Żadne postanowienie Regulaminu nie daje prawa do Informacji Poufnych Przedsiębiorcy, na zasadzie licencji lub w inny sposób, na podstawie patentu, wniosku o nadanie patentu, praw autorskich lub praw własności intelektualnej lub innego rodzaju praw własnościowych.
 12. Postanowienia pkt XI ppkt. 6-14 będą obowiązywały przez okres (3) trzech lat od daty zakończenia korzystania z Usług Serwisu niezależnie czy Informacje Poufne zostaną zwrócone lub zniszczone.
 13. Informacje Poufne nie dotyczą informacji, które:
  1. są lub stały się możliwe do ustalenia lub uzyskania na podstawie informacji publicznej lub
  2. z informacji publikowanych w inny sposób niż w drodze naruszenia umowy lub zobowiązania do poufności wynikającego z Regulaminu przez Przedsiębiorcy;
  3. zgodnie z prawem znajdowały się w posiadaniu Przedsiębiorcy przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu, bez obowiązku ich zachowania w poufności;
  4. wymagają ujawnienia z mocy przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że przed ujawnieniem którejkolwiek z Informacji Poufnych, Przedsiębiorca jest zobowiązany do:
   1. poinformowania Usługodawcy o okolicznościach sugerowanego ujawnienia oraz dostarczy jej kopię opinii prawnej wskazującej konieczność ujawnienia Informacji Poufnej,
   2. skonsultowania się z Usługodawcą co do sposobu, w jaki ujawniane Informacje zostaną sformułowane oraz podjęcia ewentualnych kroków mających na celu ograniczenie niepożądanych skutków ujawnienia,
   3. postępowania zgodnie z racjonalnymi wymaganiami Usługodawcy dotyczącymi ujawnienia,
   4. w możliwie jak najszerszym zakresie, uzyskania od organu, któremu Informacje Poufne mają być przekazane, zapewnienia oraz/lub zobowiązania do zachowania poufności przekazanych Informacji Poufnych;
  5. mogły być ujawnione przez Przedsiębiorcę, po uprzedniej pisemnej zgodzie Usługodawcy, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń takiego ujawnienia.
 14. Jeżeli Przedsiębiorca ujawni lub wykorzysta, zgodnie z powyższą listą wyjątków, informacje, które zostały uznane za Informacje Poufne, ciężar udowodnienia powyższych wymogów spoczywa na Przedsiębiorcy i nie zostanie on przerzucony na Usługodawcę.
XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Przedsiębiorców dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Przedsiębiorca zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu. O ile inaczej nie wskazano, zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.